Срок за ликвидация

С акт №20210310103054 в Агенция по вписванията бе вписано подновяването на срока за ликвидация на Кабиле-ЛБ АД до 31.12.2021 г.

Posted in Новини | Comments Off

Протокол от Общо събрание на акционерите

Posted in Новини | Comments Off

Покана за Общо събрание на акционерите и писмени материали

Posted in Новини | Comments Off

Междинен финансов отчет към 31.12.2020 г.

Posted in Новини | Comments Off

Междинен финансов отчет към 30.09.2020 г.

Posted in Новини | Comments Off

Междинен финансов отчет към 30.06.2020 г.

Posted in Новини | Comments Off

Протокол от Общо събрание на акционерите – 06.07.2020 г.

Posted in Новини | Comments Off

Покана до кредиторите на Кабиле-ЛБ АД

С №20200519100154 в Агенция по вписванията е обявена покана до кредиторите на Кабиле-ЛБ АД – в ликвидация.

 

Posted in Новини | Comments Off

Покана за Общо събрание на акционерите и писмени материали

Posted in Новини | Comments Off

Прекратяване и ликвидация на Кабиле-ЛБ АД, гр.Ямбол

С акт №20200513100721 в Агенция по вписванията бе вписано прекратяване на Кабиле-ЛБ АД, гр.Ямбол и започване на производство по ликвидация на дружеството.

Posted in Новини | Comments Off