Регистрация на финансови инструменти за търговия на БФБ

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол № 25/12.04.2024 г. е взето следното решение:
Във връзка с Решение на КФН № 230-Е от 11.04.2024 г. относно вписване на последваща емисия акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, Съветът на директорите на БФБ АД, на основание чл. 35, ал. 8 във връзка с чл. 21 от Част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Сегмент акции на Алтернативен пазар BаSE последваща емисия акции, както следва:
- Емитент: ТК-Имоти АД;
- ISIN код на емисията: BG11KAJMAT16;
- Борсов код на емисията: KABL;
- Размер на емисията преди увеличението: 231 386 лв.;
- Размер на увеличението: 47 619 239 лв.;
- Размер на емисията след увеличението: 47 850 625 лв.;
- Брой акции след увеличението: 47 850 625 акции;
- Номинална стойност на една акция: 1.00 (един) лв.
- Вид акции: обикновени, поименни, безналични с право на глас;
- Дата на въвеждане за търговия: 16.04.2024 г. (вторник).

 

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.