Category Archives: Новини

Междинен финансов отчет към 31.12.2020 г.

Финансов отчет Счетоводна политика Доклад за дейността

Posted in Новини | Comments Off

Междинен финансов отчет към 30.09.2020 г.

Финансов отчет Счетоводна политика Доклад за дейността

Posted in Новини | Comments Off

Междинен финансов отчет към 30.06.2020 г.

Финансов отчет Счетоводна политика Доклад за дейността

Posted in Новини | Comments Off

Протокол от Общо събрание на акционерите – 06.07.2020 г.

Протокол

Posted in Новини | Comments Off

Покана до кредиторите на Кабиле-ЛБ АД

С №20200519100154 в Агенция по вписванията е обявена покана до кредиторите на Кабиле-ЛБ АД – в ликвидация. Покана до кредиторите  

Posted in Новини | Comments Off

Покана за Общо събрание на акционерите и писмени материали

Покана Доклад за дейността Годишен финансов отчет за 2019 г. Пояснителни бележки Одиторски доклад Корпоративна декларация за 2019 г. Доклад на ДВИ Пълномощно

Posted in Новини | Comments Off

Прекратяване и ликвидация на Кабиле-ЛБ АД, гр.Ямбол

С акт №20200513100721 в Агенция по вписванията бе вписано прекратяване на Кабиле-ЛБ АД, гр.Ямбол и започване на производство по ликвидация на дружеството.

Posted in Новини | Comments Off

Годишен финансов отчет към 31.12.2019 г.

Годишен финансов отчет Декларация за корпоративното управление Доклад за дейността Одиторски доклад

Posted in Новини | Comments Off

Междинен финансов отчет към 31.03.2020 г.

Финансов отчет Счетоводна политика Доклад

Posted in Новини | Comments Off

Отлагане на оповестяването на заверения ГФО за 2019 г.

Общото събрание на акционерите на Кабиле-ЛБ АД от 20.06.2019 г. избра за одитор Стоилка Гочева с №0450. Поради внезапно заболяване и невъзможност да поема нови ангажименти от нейна страна тя отказа да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет … Continue reading

Posted in Новини | Comments Off