Преобразуване на ТК-Имоти АД, промяна в устава и увеличен капитал

С вписване № 20240404141641 по партидата на „ТК-Имоти“ АД в търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, е вписано преобразуване чрез вливане на “ДОБРУДЖАНСКА МЕБЕЛ” АД, ЕИК 834025235, “КАУМЕТ” АД, ЕИК 118000845, “ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ” АД, ЕИК 831639462, “РАЛЕН-ТЕКС” АД, ЕИК 113012480, и “РИЛСКИ ЛЕН” АД, ЕИК 122006101 в „ТК-Имоти“ АД, ЕИК 128007012. Вписан е променен устав на „ТК-Имоти“ АД и увеличен капитал на „ТК-Имоти“ АД в размер 47 850 625 (четиридесет и седем милиона осемстотин и петдесет хиляди шестстотин двадесет и пет) лева.

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.