Monthly Archives: April 2019

Покана за Общо събрание на акционерите и писмени материали

Покана Пълномощно Доклад за дейността Финансов отчет Одиторски доклад Пояснителни бележки Отчет на ДВИ Декларация за корпоративно управление

Posted in Новини | Comments Off

Междинен финансов отчет към 31.03.2019 г.

Финансов отчет Счетоводна политика Доклад

Posted in Новини | Comments Off