Author Archives: admin4

Покана за Общо събрание на акционерите и писмени материали

Покана Пълномощно Писмени материали

Posted in Новини | Comments Off

Междинен финансов отчет към 31.03.2024 г

Междинен финансов отчет към 31.03.2024 г

Posted in Новини | Comments Off

Вътрешна информация

Вътрешна информация

Posted in Новини | Comments Off

Регистрация на финансови инструменти за търговия на БФБ

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол № 25/12.04.2024 г. е взето следното решение: Във връзка с Решение на КФН № 230-Е от 11.04.2024 г. относно вписване на последваща емисия акции в регистъра на публичните … Continue reading

Posted in Новини | Comments Off

Решение на КФН

С решение от заседание на 11.04.2024 г. КФН вписва последваща емисия акции, издадена от „ТК-Имоти“ АД, гр. София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 47 … Continue reading

Posted in Новини | Comments Off

Преобразуване на ТК-Имоти АД, промяна в устава и увеличен капитал

С вписване № 20240404141641 по партидата на „ТК-Имоти“ АД в търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, е вписано преобразуване чрез вливане на “ДОБРУДЖАНСКА МЕБЕЛ” АД, ЕИК 834025235, “КАУМЕТ” АД, ЕИК 118000845, “ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ” АД, ЕИК 831639462, “РАЛЕН-ТЕКС” … Continue reading

Posted in Новини | Comments Off

Нов директор за връзки с инвеститорите

Считано от 01.04.2024 г. за ДВИ на ТК-Имоти АД е назначен Георги Бахнев Георгиев. Контактите за връзка с ДВИ са гр.София, ул.Горица №6, тел.+359888631323, e-mail: tkimoti@tkhold.com.

Posted in Новини | Comments Off

Годишен финанов отчет за 2023г.

Годишен финансов отчет за 2023г.

Posted in Новини | Comments Off

Протокол от Извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 14.03.2024 г.

Протокол

Posted in Новини | Comments Off

Покана за Извънредно oбщо събрание на акционерите на 14.03.2024г. и писмени материали

Покана Пълномощно Материали 1 Материали 2 Материали 3 Материали 4 Материали 5 Материали 6 Материали 7 Материали 8 Материали 9 Материали 10 Материали 11 Материали 12 Материали 13 Материали 14

Posted in Новини | Comments Off