Решение на КФН

С решение от заседание на 11.04.2024 г. КФН вписва последваща емисия акции, издадена от „ТК-Имоти“ АД, гр. София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 47 619 239 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, с ISIN код BG11KAJMAT16, издадена от „ТК-Имоти“ АД, гр. София, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 231 386 лева на 47 850 625.

 

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.