Уведомление за значително дялово участие

В Кабиле-ЛБ АД /в ликвидация/ се получи уведомление за значително дялово участие от Приви АД, от което става видно, че последното е прехвърлило собствеността върху притежаваните от него 53 219 акции от Кабиле-ЛБ АД, представляващи 23% от капитала на дружеството.

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.