Уведомление за значително дялово участие

В Кабиле-ЛБ АД /в ликвидация/ се получи уведомление за значително дялово участие от ТК-Холд АД, от което става видно, че последното е придобило собствеността върху акции от Кабиле-ЛБ АД, в резултат на което притежава 51,73% дял от капитала на дружеството.

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.