Покана за Общо събрание на акционерите и писмени материали

Posted in Новини | Comments Off

Прекратяване и ликвидация на Кабиле-ЛБ АД, гр.Ямбол

С акт №20200513100721 в Агенция по вписванията бе вписано прекратяване на Кабиле-ЛБ АД, гр.Ямбол и започване на производство по ликвидация на дружеството.

Posted in Новини | Comments Off

Годишен финансов отчет към 31.12.2019 г.

Posted in Новини | Comments Off

Междинен финансов отчет към 31.03.2020 г.

Posted in Новини | Comments Off

Отлагане на оповестяването на заверения ГФО за 2019 г.

Общото събрание на акционерите на Кабиле-ЛБ АД от 20.06.2019 г. избра за одитор Стоилка Гочева с №0450. Поради внезапно заболяване и невъзможност да поема нови ангажименти от нейна страна тя отказа да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. Поради горните причини дружеството поиска и Агенция по вписванията определи с Акт за назначаване № 20200327144500/30.03.2020г. проф.Михаил Динев с рег.№0003 за одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. По тази причина Кабиле-ЛБ АД няма възможност да оповести своя заверен от одитор индивидуален годишен финансов отчет за 2019 г. в срок до 30.03.2020 г. Годишният финансов отчет на дружеството ще бъде оповестен незабавно след неговата проверка и заверка от одитор, но не по-късно от сроковете, посочени в §45 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

 

Posted in Новини | Comments Off

Протокол от Общо събрание на акционерите – 28.02.2020 г.

Posted in Новини | Comments Off

Решение по делото в Европейския съд за правата на човека-Страсбург /ЕСПЧ/

На 29.01.2016 год. Кабиле-ЛБ заведе искова молба /гр.д.№46/2016 г. на ЯОС/ срещу Народното събрание и Агенция за приватизационен и следприватизационен контрол с цена на иска 405 269,93 лв. Исковата молба е за обезщетение за непозволено увреждание, следствие на продажба на недвижимите имоти на Кабиле-ЛБ АД за задължения на Кабиле ЛБ-98 АД. С решение №47 от 31.05.2018 Ямболски окръжен съд уважава иска на Кабиле-ЛБ АД. С решение № 18/22.03.2019 г. Бургаски апелативен съд /БАС/ потвърди решението на Ямболския окръжен съд. Решението на БАС е обжалвано и делото е висящо пред ВКС, като закритото заседание по допустимостта на касационните жалби бе насрочено за 04.02.2020 г.

На 10.02.2020 г. бяхме информирани, че междувременно през м.Януари, 2020 г., дело на същото основание, което беше заведено преди гореспоменатото дело от Кабиле-ЛБ АД срещу държавата в Европейския съд за правата на човека-Страсбург /ЕСПЧ/ е приключило с решение, че жалбата е преждевременно подадена, тъй като не е приключил спора пред българския съд.

 

Posted in Новини | Comments Off

Междинен финансов отчет към 31.12.2019 г.

Posted in Новини | Comments Off

Покана за извънредно Общо събрание на акционерите и писмени материали

Posted in Новини | Comments Off

Междинен финансов отчет към 30.09.2019 г.

Posted in Новини | Comments Off