Уведомление по чл.19, ал.1, т.4 от Наредба №2 към 31.12.2021 г.

Posted in Новини | Comments Off

Покана за извънредно Общо събрание на акционерите

Posted in Новини | Comments Off

Междинен финансов отчет към 30.09.2021 г.


Posted in Новини | Comments Off

Междинен финансов отчет към 30.06.2021 г.

Posted in Новини | Comments Off

Протокол от Общо събрание на акционерите, проведено на 24.06.2021 г.

Posted in Новини | Comments Off

Покана за Общо събрание на акционерите и писмени материали


Posted in Новини | Comments Off

Междинен финансов отчет към 31.03.2021 г.

Posted in Новини | Comments Off

Годишен финансов отчет към 31.12.2020 г.

Posted in Новини | Comments Off

Срок за ликвидация

С акт №20210310103054 в Агенция по вписванията бе вписано подновяването на срока за ликвидация на Кабиле-ЛБ АД до 31.12.2021 г.

Posted in Новини | Comments Off

Протокол от Общо събрание на акционерите

Posted in Новини | Comments Off