Протокол от Общо събрание на акционерите – 28.02.2020 г.

Posted in Новини | Comments Off

Решение по делото в Европейския съд за правата на човека-Страсбург /ЕСПЧ/

На 29.01.2016 год. Кабиле-ЛБ заведе искова молба /гр.д.№46/2016 г. на ЯОС/ срещу Народното събрание и Агенция за приватизационен и следприватизационен контрол с цена на иска 405 269,93 лв. Исковата молба е за обезщетение за непозволено увреждание, следствие на продажба на недвижимите имоти на Кабиле-ЛБ АД за задължения на Кабиле ЛБ-98 АД. С решение №47 от 31.05.2018 Ямболски окръжен съд уважава иска на Кабиле-ЛБ АД. С решение № 18/22.03.2019 г. Бургаски апелативен съд /БАС/ потвърди решението на Ямболския окръжен съд. Решението на БАС е обжалвано и делото е висящо пред ВКС, като закритото заседание по допустимостта на касационните жалби бе насрочено за 04.02.2020 г.

На 10.02.2020 г. бяхме информирани, че междувременно през м.Януари, 2020 г., дело на същото основание, което беше заведено преди гореспоменатото дело от Кабиле-ЛБ АД срещу държавата в Европейския съд за правата на човека-Страсбург /ЕСПЧ/ е приключило с решение, че жалбата е преждевременно подадена, тъй като не е приключил спора пред българския съд.

 

Posted in Новини | Comments Off

Междинен финансов отчет към 31.12.2019 г.

Posted in Новини | Comments Off

Покана за извънредно Общо събрание на акционерите и писмени материали

Posted in Новини | Comments Off

Междинен финансов отчет към 30.09.2019 г.

Posted in Новини | Comments Off

Междинен финансов отчет към 30.06.2019 г.

Posted in Новини | Comments Off

Протокол от Общо събрание на акционерите – 20.06.2019 г.

Posted in Новини | Comments Off

Покана за Общо събрание на акционерите и писмени материали

Posted in Новини | Comments Off

Междинен финансов отчет към 31.03.2019 г.

Posted in Новини | Comments Off

Годишен финансов отчет към 31.12.2018 г.

Posted in Новини | Comments Off