Финансов отчет към 31.12.2023г.

ТК-Имоти АД оповести финансов отчет към 31.12.2023 г.

Posted in Новини | Comments Off

Финансов отчет към 30.09.2023г.

ТК-Имоти АД оповести финансов отчет към 30.09.2023 г.

Posted in Новини | Comments Off

Заявление до КФН по чл.124 от ЗППЦК

Днес, 10.10.2023 г. ТК-Имоти АД и още 5 дружества подадоха в КФН по реда на чл.124 от ЗППЦК заявление за издаване на одобрение на договор за преобразуване чрез вливане, на доклади на управителните органи по чл. 262и от Търговския закон и на доклади на проверители по чл.262м и 262ф от Търговския закон. Предстои, в определения от закона срок, КФН да вземе решение и да го оповести.

 

Posted in Новини | Comments Off

Междинен финансов отчет към 31.07.2023 г.

ТК-Имоти АД оповести междинен финансов отчет към 31.07.2023 г.

Posted in Новини | Comments Off

Уведомления за дялово участие по чл.145 ЗППЦК

В ТК-Имоти АД се получи уведомление от 27.07.2023 г. по чл.145 ЗППЦК от БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД.

В ТК-Имоти АД се получи уведомление от 27.07.2023 г. по чл.145 ЗППЦК за придобито от ТК-Холд АД значително дялово участие в ТК-Имоти АД.

Posted in Новини | Comments Off

Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите

Posted in Новини | Comments Off

Информация

С вписване №20230706113902 в Агенция по вписванията е вписано прекратяване на  производството по ликвидация и продължаване на дейността на Кабиле-ЛБ АД.

С вписване №20230706133817 в Агенция по вписванията са вписани решения на проведеното на 22.06.2023 г.  редовно общо събрание на акционерите на „Кабиле ЛБ”АД – в ликвидация относно: промени в устава – промяна в наименованието с ново наименование ТК-Имоти АД, предмета на дейност и начините за увеличаване на капитала; избор на нов Съвет на директорите в състав – Борислава Юриева Фивейска, Марин Иванов Стоев и Велко Георгиев Манов с петгодишен мандат. Дружеството ще се представлява и управлява заедно от Борислава Юриева Фивейска и Марин Иванов Стоев.

Posted in Новини | Comments Off

Уведомление по чл.19, ал.1, т.4 от Наредба №2 към 30.06.2023 г.

Posted in Новини | Comments Off

Решения на Общо събрание на акционерите, проведено на 22.06.2023 г.

Posted in Новини | Comments Off

Протокол от Общо събрание на акционерите, проведено на 22.06.2023 г.

Posted in Новини | Comments Off