Информация

С вписване №20230706113902 в Агенция по вписванията е вписано прекратяване на  производството по ликвидация и продължаване на дейността на Кабиле-ЛБ АД.

С вписване №20230706133817 в Агенция по вписванията са вписани решения на проведеното на 22.06.2023 г.  редовно общо събрание на акционерите на „Кабиле ЛБ”АД – в ликвидация относно: промени в устава – промяна в наименованието с ново наименование ТК-Имоти АД, предмета на дейност и начините за увеличаване на капитала; избор на нов Съвет на директорите в състав – Борислава Юриева Фивейска, Марин Иванов Стоев и Велко Георгиев Манов с петгодишен мандат. Дружеството ще се представлява и управлява заедно от Борислава Юриева Фивейска и Марин Иванов Стоев.

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.