Покана за Общо събрание на акционерите и писмени материали

Posted in Новини | Comments Off

Междинен финансов отчет към 31.03.2024 г

Междинен финансов отчет към 31.03.2024 г

Posted in Новини | Comments Off

Вътрешна информация

Posted in Новини | Comments Off

Регистрация на финансови инструменти за търговия на БФБ

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол № 25/12.04.2024 г. е взето следното решение:
Във връзка с Решение на КФН № 230-Е от 11.04.2024 г. относно вписване на последваща емисия акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, Съветът на директорите на БФБ АД, на основание чл. 35, ал. 8 във връзка с чл. 21 от Част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Сегмент акции на Алтернативен пазар BаSE последваща емисия акции, както следва:
- Емитент: ТК-Имоти АД;
- ISIN код на емисията: BG11KAJMAT16;
- Борсов код на емисията: KABL;
- Размер на емисията преди увеличението: 231 386 лв.;
- Размер на увеличението: 47 619 239 лв.;
- Размер на емисията след увеличението: 47 850 625 лв.;
- Брой акции след увеличението: 47 850 625 акции;
- Номинална стойност на една акция: 1.00 (един) лв.
- Вид акции: обикновени, поименни, безналични с право на глас;
- Дата на въвеждане за търговия: 16.04.2024 г. (вторник).

 

Posted in Новини | Comments Off

Решение на КФН

С решение от заседание на 11.04.2024 г. КФН вписва последваща емисия акции, издадена от „ТК-Имоти“ АД, гр. София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 47 619 239 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, с ISIN код BG11KAJMAT16, издадена от „ТК-Имоти“ АД, гр. София, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 231 386 лева на 47 850 625.

 

Posted in Новини | Comments Off

Преобразуване на ТК-Имоти АД, промяна в устава и увеличен капитал

С вписване № 20240404141641 по партидата на „ТК-Имоти“ АД в търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, е вписано преобразуване чрез вливане на “ДОБРУДЖАНСКА МЕБЕЛ” АД, ЕИК 834025235, “КАУМЕТ” АД, ЕИК 118000845, “ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ” АД, ЕИК 831639462, “РАЛЕН-ТЕКС” АД, ЕИК 113012480, и “РИЛСКИ ЛЕН” АД, ЕИК 122006101 в „ТК-Имоти“ АД, ЕИК 128007012. Вписан е променен устав на „ТК-Имоти“ АД и увеличен капитал на „ТК-Имоти“ АД в размер 47 850 625 (четиридесет и седем милиона осемстотин и петдесет хиляди шестстотин двадесет и пет) лева.

Posted in Новини | Comments Off

Нов директор за връзки с инвеститорите

Считано от 01.04.2024 г. за ДВИ на ТК-Имоти АД е назначен Георги Бахнев Георгиев. Контактите за връзка с ДВИ са гр.София, ул.Горица №6, тел.+359888631323, e-mail: tkimoti@tkhold.com.

Posted in Новини | Comments Off

Годишен финанов отчет за 2023г.

Годишен финансов отчет за 2023г.

Posted in Новини | Comments Off

Протокол от Извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 14.03.2024 г.

Протокол

Posted in Новини | Comments Off

Покана за Извънредно oбщо събрание на акционерите на 14.03.2024г. и писмени материали

Покана

Пълномощно

Материали 1

Материали 2

Материали 3

Материали 4

Материали 5

Материали 6

Материали 7

Материали 8

Материали 9

Материали 10

Материали 11

Материали 12

Материали 13

Материали 14

Posted in Новини | Comments Off