Author Archives: admin4

Търгово предложение от ТК-Холд АД до акционерите на Кабиле-ЛБ АД /л./

Търгово предложение Становище от ликвидатора на Кабиле-ЛБ АД /л./ Съобщение по чл.154, ал.1 от ЗППЦК за съществените условия

Posted in Новини | Comments Off

Покана за редовно Общо събрание на акционерите на 22.06.2023 г. и писмени материали

Покана Пълномощно Писмени материали-1 Писмени материали-2

Posted in Новини | Comments Off

Уведомление по чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК от Ликвидатора на “КАБИЛЕ – ЛБ” АД – в ликвидация

уведомление

Posted in Новини | Comments Off

Уведомление за значително дялово участие

В Кабиле-ЛБ АД /в ликвидация/ се получи уведомление за значително дялово участие от Център строй ЕООД, от което става видно, че последното е прехвърлило собствеността върху притежаваните от него 41 978 акции от Кабиле-ЛБ АД, представляващи 18,14% от капитала на … Continue reading

Posted in Новини | Comments Off

Уведомление за значително дялово участие

В Кабиле-ЛБ АД /в ликвидация/ се получи уведомление за значително дялово участие от ТК-Холд АД, от което става видно, че последното е придобило собствеността върху акции от Кабиле-ЛБ АД, в резултат на което притежава 51,73% дял от капитала на дружеството.

Posted in Новини | Comments Off

Уведомление за значително дялово участие

В Кабиле-ЛБ АД /в ликвидация/ се получи уведомление за значително дялово участие от Булгар Чех Инвест Холдинг АД, от което става видно, че последното е придобило собствеността върху 53 219 акции от Кабиле-ЛБ АД, представляващи 23% от капитала на дружеството.

Posted in Новини | Comments Off

Уведомление за значително дялово участие

В Кабиле-ЛБ АД /в ликвидация/ се получи уведомление за значително дялово участие от Приви АД, от което става видно, че последното е прехвърлило собствеността върху притежаваните от него 53 219 акции от Кабиле-ЛБ АД, представляващи 23% от капитала на дружеството.

Posted in Новини | Comments Off

Присвояване на LEI-код

На  Кабиле-ЛБ АД /в ликвидация/ с ЕИК 128007012, считано от 20.04.2023 г. е присвоен LEI-код: 485100QKUD4PL7P9IV45.  

Posted in Новини | Comments Off

Уведомление по чл.19, ал.1, т.4 от Наредба №2 към 31.03.2023 г.

Уведомление Справка

Posted in Новини | Comments Off

Индивидуален ГФО за 2022 г.

Годишен финансов отчет Одиторски доклад Форми на КФН

Posted in Новини | Comments Off