Отлагане на оповестяването на заверения ГФО за 2019 г.

Общото събрание на акционерите на Кабиле-ЛБ АД от 20.06.2019 г. избра за одитор Стоилка Гочева с №0450. Поради внезапно заболяване и невъзможност да поема нови ангажименти от нейна страна тя отказа да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. Поради горните причини дружеството поиска и Агенция по вписванията определи с Акт за назначаване № 20200327144500/30.03.2020г. проф.Михаил Динев с рег.№0003 за одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. По тази причина Кабиле-ЛБ АД няма възможност да оповести своя заверен от одитор индивидуален годишен финансов отчет за 2019 г. в срок до 30.03.2020 г. Годишният финансов отчет на дружеството ще бъде оповестен незабавно след неговата проверка и заверка от одитор, но не по-късно от сроковете, посочени в §45 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

 

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.