Междинен финансов отчет към 31.07.2023 г.

ТК-Имоти АД оповести междинен финансов отчет към 31.07.2023 г.

Posted in Новини | Comments Off

Уведомления за дялово участие по чл.145 ЗППЦК

В ТК-Имоти АД се получи уведомление от 27.07.2023 г. по чл.145 ЗППЦК от БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД.

В ТК-Имоти АД се получи уведомление от 27.07.2023 г. по чл.145 ЗППЦК за придобито от ТК-Холд АД значително дялово участие в ТК-Имоти АД.

Posted in Новини | Comments Off

Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите

Posted in Новини | Comments Off

Информация

С вписване №20230706113902 в Агенция по вписванията е вписано прекратяване на  производството по ликвидация и продължаване на дейността на Кабиле-ЛБ АД.

С вписване №20230706133817 в Агенция по вписванията са вписани решения на проведеното на 22.06.2023 г.  редовно общо събрание на акционерите на „Кабиле ЛБ”АД – в ликвидация относно: промени в устава – промяна в наименованието с ново наименование ТК-Имоти АД, предмета на дейност и начините за увеличаване на капитала; избор на нов Съвет на директорите в състав – Борислава Юриева Фивейска, Марин Иванов Стоев и Велко Георгиев Манов с петгодишен мандат. Дружеството ще се представлява и управлява заедно от Борислава Юриева Фивейска и Марин Иванов Стоев.

Posted in Новини | Comments Off

Уведомление по чл.19, ал.1, т.4 от Наредба №2 към 30.06.2023 г.

Posted in Новини | Comments Off

Решения на Общо събрание на акционерите, проведено на 22.06.2023 г.

Posted in Новини | Comments Off

Протокол от Общо събрание на акционерите, проведено на 22.06.2023 г.

Posted in Новини | Comments Off

Търгово предложение от ТК-Холд АД до акционерите на Кабиле-ЛБ АД /л./

Posted in Новини | Comments Off

Покана за редовно Общо събрание на акционерите на 22.06.2023 г. и писмени материали

Posted in Новини | Comments Off

Уведомление по чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК от Ликвидатора на “КАБИЛЕ – ЛБ” АД – в ликвидация

Posted in Новини | Comments Off