Междинен финансов отчет към 30.06.2013 г.

Кабиле ЛБ АД предаде в КФН и на БФБ-София АД своя междинен финансов отчет към 30.06.2013 г.

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.

Comments are closed.