Monthly Archives: April 2014

Междинен финансов отчет към 31.03.2014 г.

Кабиле ЛБ АД представи в КФН и на БФБ-София АД своя междинен финансов отчет към 31.03.2014 г. Междинен финансов отчет Доклад за дейността Счетоводна политика

Posted in Новини | Comments Off

Покана за свикване на Общо събрание на акционерите на Кабиле ЛБ АД и писмени материали

Покана Пълномощно Доклад за дейността Годишен финансов отчет за 2013 г. Счетоводна политика Одиторски доклад Отчет за възнагражденията на членовете на СД Отчет на ДВИ

Posted in Новини | Comments Off