Monthly Archives: January 2014

Междинен финансов отчет към 31.12.2013 г.

Кабиле ЛБ АД предаде в КФН и на БФБ-София АД своя междинен финансов отчет към 31.12.2013 г. Междинен финансов отчет Доклад за дейността Счетоводна политика

Posted in Новини | Comments Off