Monthly Archives: October 2013

Междинен финансов отчет към 30.09.2013 г.

Кабиле ЛБ АД предаде в КФН и на БФБ-София АД своя междинен финансов отчет към 30.09.2013 г. Междинен финансов отчет Доклад за дейността Счетоводна политика

Posted in Новини | Comments Off