Monthly Archives: March 2013

Годишен финансов отчет за 2012 г.

Кабиле ЛБ АД предаде в КФН и на БФБ-София АД своя заверен годишен финансов отчет за 2012 г. Годишен финансов отчет Одиторски доклад Доклад за дейността Счетоводна политика

Posted in Новини | Comments Off