Monthly Archives: October 2012

Междинен финансов отчет към 30.09.2012 г.

Кабиле ЛБ АД предаде в КФН и на БФБ-София АД своя междинен финансов отчет към 30.09.2012 г. Междинен финансов отчет Доклад за дейността Счетоводна политика

Posted in Новини | Comments Off