Monthly Archives: July 2012

Междинен финасов отчет към 30.06.2012 г.

Кабиле-ЛБ АД предаде в КФН и на БФБ-София АД своя междинен финансов отчет към 30.06.2012 г. Междинен финансов отчет Доклад за дейността Счетоводна политика

Posted in Новини | Comments Off